SPOLEK PRALES DĚTEM

Náš Spolek Prales dětem (SPD) vznikl v Praze v ČR v roce 2009, aby se aktivně zapojil do světové ochrany deštných pralesů.

KDO JE SPOLEK PRALES DĚTEM A JEHO ETICKÉ HODNOTY

Spolek Prales dětem je neziskovou, nevládní a nehumanitární organizací, která se zaměřuje speciálně na ochranu přírody a zvířat. Naše cesta nekoresponduje se současnými vědeckými tezemi systémových odborníků, ale je přímo napojena na osobní vnímání přírody a zvířat jako člověku rovných živých bytostí. Vycházíme z osobních poznatků založených na dlouhodobém poznávání přírody a zvířat v jejich přirozených podmínkách. Uznáváme planetu Zemi a přírodu jako nejvyšší pozemskou hodnotu, která je nadřazena lidské proti přírodní a tedy sebedestruktivní kultuře.

Hledáme cestu k poznání a pochopení naší skutečné lidské hodnoty, která by měla korespondovat s naším každodenním životem. Ctíme život jako nejvyšší hodnotu a to bez rozdílu živočišného druhu. Věříme, že jsme se zde narodili k životu v plnosti a radosti bez utrpení, ale zároveň nemáme jakékoli právo způsobovat bezdůvodné utrpení jiným živým bytostem. Naše mise stojí plně za právy zvířat a jejich ochrany před lidmi chamtivými, zlomyslnými, hloupými, či bezcharakterními, kteří kolem sebe páchají zločiny proti přírodě, které jsme součástí.

Naše vzdělávací a výchovná činnost je zaměřena na ochranu přírody a zvířat, tedy ku prospěchu zachování divoké přírody. Ochranu přírody, zvířat a životního prostředí považujeme za vrchol ochrany zdravé a etické lidské společnosti, poněvadž lidé nepotřebují současné vymoženosti lidské civilizace, nýbrž nezbytně potřebují zdravou pitnou vodu, čistý vzduch a nezávadné potraviny. To vše jim daruje zdravá příroda a životní prostředí, které je přímo napojené na existenci zvířat a rostlin. Náš projekt je postaven na respektu k přírodě, na pokoře, soucitu a odvaze se postavit proti zvůli lidí bezcharakterních a chamtivých, kteří zohledňují pouze osobní prospěch za jakoukoli cenu.

KOHO, CO A JAK PODPORUJETE

Spolek Prales dětem nepožívá žádných systémových dotací, podpor, či grantů. Nespolupracujeme finančně s žádnou vládou, ani systémovými organizacemi na ochranu přírody. Veškeré finanční prostředky získáváme z dobrovolné podpory lidí, tedy dospělých i dětí a partnerských firem a sponzorů. Sponzorské firemní dary podléhají etické kontrole. Členové Spolku Prales dětem nemají finanční ohodnocení a pracují ve prospěch ochrany přírody a zvířat dobrovolně bez nároku na mzdu, včetně jejího předsedy.

Jedinými vynaloženými prostředky v ČR je pronájem kanceláře a výroba propagačních materiálů. Tedy výrazná většina získané podpory je určena na podporu projektu Green Life na Sumatře. Transparentní účet ZACHRAŇ PRALES je bezvýhradně určen na záchranu a vykupování pralesních pozemků, stejně jako TYGŘÍ HLÍDKA (výplaty a vybavení komanda + fotopasti) a TYGŘÍ DŮM (výchova a vzdělávání, personál, energie).

Hlavní představitelé spolku Prales dětem, Milan Jeglík a Zuzana Koloušková, nežijí z peněz na podporu projektu Green Life a financují své základní životní potřeby v ČR na základě úspěšného školního projektu NEPZ, kterým ještě podporují projekt Green Life.

Jejich 5 měsíční pobyt v roce na projektu Green Life je financován z dobrovolnických programů, které sami organizují. Spolek Prales dětem a projekt Green Life je etickou cestou na obranu těch nejvyšších hodnot, kterými je ochrana divoké přírody, zvířat a etického lidského života.

 

ETICKÝ KODEX GREEN LIFE

 • Respektujeme život jako základní hodnotu a to bez rozdílu živočišného druhu.
 • Jsme vegani. Důvodem našeho veganství je láska, respekt a pokora ke zvířatům, jakožto dokonalým pozemšťanům.
 • Vyhýbáme se výrobkům z palmového oleje v rámci možností.
 • Žijeme ohleduplným způsobem života, třídíme a minimalizujeme odpad, používáme recyklovaný papír, nakupujeme eticky bez zbytečných obalů.
 • Dopravní prostředky jako auto, či letadlo využíváme především ve spojitosti s činností na ochranu, či poznávání přírody a zvířat, či vzdělávání. Vnímáme je jako nutné zlo, které nám umožňuje efektivně využívat čas a zkracovat vzdálenosti spojené s činnosti ochrany přírody a zvířat.
 • Odmítáme systémovou mediální manipulaci a snažíme se minimalizovat podporu systémových zločinů v podobě podpory nadnárodních společností, které devastují planetu Zemi ve jménu ekonomiky a neudržitelného růstu.
 • Odmítáme jakoukoli spolupráci a komunikaci s lidmi zapojenými do trofejových lovů, do velkochovů hospodářských zvířat, do systémové neetické vědy. Odmítáme obchodování s tropickým dřevem, obchodování se zvířaty, nepodílíme se na systémovém chovatelství divokých druhů zvířat, včetně ZOO a cirkusů.
 • Žijeme v radosti z každého krásného dne, kdy lidé, příroda a zvířata žijí v harmonii.
 • Ctíme a respektujeme zákony přírody.
 • Nebojíme se vyjádřit nesouhlas s ubližováním přírodě a zvířatům.
 • Ctíme hodnoty jako je nezištná láska, čest, spolehlivost, pokora, odvaha, obětavost a přátelství.
 • Jsme všichni součástí přírody a vesmíru bez jakéhokoli práva nadřazenosti jiným živočišným, či rostlinným druhům.
 • Respektujeme zdlouhavý lidský proces probuzení, vážíme si každičké změny z konzumního na etický způsob života. Jsme trpěliví, ale nikoli lhostejní a zbabělí. Vysvětlujeme a jdeme příkladem.
 • Informujeme lidi o skutečnostech devastace přírody, o jejím významu a možné společné ochraně.
 • Nejvyšší hodnotou našeho lidského konání je etická spolupráce na ochraně přírody a skutečného lidství, které zohledňuje celek přírody a Země jako prioritu, která je nadřazena individuálním lidským zájmům.
 • Ctíme svobodu všech živých bytostí bez rozdílu druhu, tedy se nepodílíme na zajetí zvířat pro osobní potěchu. Neuznáváme zvrácenou lásku ke zvířatům, která je motivována majetnictvím a jejím výsledkem je celoživotní zajetí živých bytostí.

HISTORIE SPOLKU PRALES DĚTEM

Původním předsedou byl Pavel Bakovský a místopředsedou Milan Jeglík. V roce 2012 jsme přesunuli SPD sídlo do Brna a novým předsedou se stal zakladatel projektu Green Life, Milan Jeglík a místopředsedkyní se stala Zuzana Koloušková. V roce 2013 došlo k finální změně, kdy jsme přesunuli SPD do Hodějovic na Vysočinu.

Jako členové SPD pracujeme aktivně a neohroženě 6 měsíců v roce na Sumatře v rezervaci Green Life, organizujeme a financujeme protipytláckou hlídku Tygří Komando, provoz Tygřího domu a pořádáme dobrovolnické programy Green and Blue. Kancelář spolku Prales dětem sídlí na ulici Šámalova 107 v Brně Zábrdovicích. 

 

Kancelář, je otevřena 2 x v týdnu a její provoz zajišťují dobrovolníci

Barbora Turbáková (středa)

Štěpán Balcařík (čtvrtek)

Kontaktní email do kanceláře je kancelar@pralesdetem.cz

Tým spolku Prales dětem: 

 • Milan Jeglík (předseda)
 • Zuzana Koloušková (místopředseda)
 • Vladimíra Koloušková (pokladník)
 • Petr Coubal
 • Adéla Jiřičková (koordinátor NEPZ)
 • Jonáš Kopp (IT podpora)
 • Michaela Koshová (překladatel)
 • Tereza Včelová
 • Leon Bembo
 • Martin Kopecký

 

Spolek Prales dětem financuje provoz rezervace Green Life, která zaměstnává 5ti členný tým v čele s Ali Ruslim (předseda YHUA), Zbyňkem Hrábkem (správce rezervace Green Life), Aju (ekonomka), Arilem (velitel Tygřího komanda) a Donou (koordinátorka v Tygřím domě).

 

Roční rozpočet rezervace Green Life činí 300.000 Kč.

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY: