I. Správce osobních údajů

 • Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je spolek Prales dětem, IČ 26556014 se sídlem Hodějovice č.ev. 14, 393 01 Pelhřimov, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném  vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. L 6584 (dále jen „Prales dětem“).

 • Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určitý nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

 • Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která tyto údaje dobrovolně poskytla SZ.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

 • Prales dětem zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa trvalého či přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, vzdělání, povolání, znalosti a dovednosti, bankovní údaje – číslo účtu, kód banky (dále jen „osobní údaje“) pokud ji byly tyto údaje poskytnuty.

 • Kromě shora uvedených osobních údajů Prales dětem zaznamenává a uchovává tzv. behavioriální údaje týkající se subjektu údajů, kterými jsou zejména účast na akcích Prales dětem, otevírání e-mailů zasílaných Prales dětem, monitoring plateb, četnost podepisování online petic a jiné online a offline aktivity (dále jen „jiná data“).

 • Prales dětem může všechny tyto údaje dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu údajů ve veřejně přístupných zdrojích, tyto údaje shromažďovat, zpracovávat, sledovat, vyhodnocovat a jinak s nimi zacházet, s výjimkou poskytnutí těchto údajů třetím osobám bez předchozího souhlasu subjektu údajů.

III. Shromažďování a zpracování osobních údajů

 • Prales dětem provádí zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

 • O poskytnutí osobních údajů může být subjekt údajů požádán při prvním dobrovolném aktivním kontaktu se Prales dětem, zejména v případě podepisování online i offline petic, návštěvě internetových stránek Prales dětem, při účasti na akcích pořádaných Prales dětem, zasílání příspěvků Prales dětem, offline i online registrací, zařazením na seznam účastníků, offline i online žádostí o spolupráci provedenou subjektem údajů osobně, korespondenčně, emailem a telefonicky, či jakoukoliv jinou formou poskytnutí (dále jen „první kontakt se Prales dětem“).

 • Prales dětem je oprávněna shromažďovat, zpracovávat a sledovat osobní údaje a jiná data subjektu údajů.

 • Prales dětem výhradně sám zpracovává osobní údaje a jiná data subjektu údajů. Pouze na základě smlouvy a dle zákonných podmínek mohou být osobní údaje a jiná data týkající se subjektu údajů předány ke zpracování jinému správci.

IV. Účel zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje a jiná data ve shora uvedeném rozsahu mohou být Prales dětem zpracovány za účelem následné komunikace se subjektem údajů prostřednictvím emailu, telefonického hovoru, poštovní korespondence nebo zasíláním SMS zejména v následujících záležitostech Prales dětem:

  1. informování o aktivitách Prales dětem

  2. komunikace související se statusem příznivce, dobrovolníka, člena, člena klubu či dárce Prales dětem zejména potvrzení o přijetí daru, aktualizace kontaktních údajů, účasti na akci pořádané Prales dětem atd.

  3. zasílání newsletteru, informací o probíhajících kampaních, peticích, náboru nových dobrovolníků či pracovníků, možnostech poskytnout Prales dětem dobrovolný příspěvek pro podporu její činnosti, žádostí o spolupráci či jiných vhodných aktivit subjektu údajů v souvislosti s činností Prales dětem

V. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto Zásad uděluje subjekt údajů Prales dětem jako správci osobních údajů při prvním kontaktu s Prales dětem podle čl. IV těchto Zásad.

VI. Doba udělení souhlasu

 • Subjekt údajů uděluje souhlas Prales dětem se zpracováním osobních údajů a jiných dat za účelem stanovených v těchto Zásadách na dobu neurčitou, resp. do doby, než subjekt údajů souhlas odvolá.

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat. Po odvolání souhlasu Prales dětem zajistí, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovány, s výjimkou stanovenou ZOOÚ). Údaje související s dary poskytnutými Prales dětem před odvoláním souhlasu vymazány nebudou.

VII. Přístup subjektu údajů k osobním údajům

 • Subjekt údajů má od okamžiku zpracování osobních údajů právo kdykoliv požádat Prales dětem o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě Prales dětem poskytne subjektu údajů informace v rozsahu stanoveném ZOOÚ.

VIII. Využívání informací o návštěvníkovi stránek Svoboda zvířat

 • Stránkami Prales dětem se rozumí jakýkoliv digitální obsah přístupný na internetových doménách, jejichž vlastníkem či držitelem je Prales dětem.

 • Internetové stránky Prales dětem mohou obsahovat odkazy na různé internetové stránky třetích osob, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube apod. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek Prales dětem, přičemž mohou používat cookies sledující činnost subjektu údajů na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích osob. Cookies lze zablokovat v nastavení daného internetového prohlížeče.

 • Internetové stránky Prales dětem používají Google analytics a mohou shromažďovat technické údaje o požadavku subjektu na získání obsahu ze serveru v rozsahu IP adresa, čas požadavku, typ prohlížeče, operační systém, apod.

IX. Kontakt

V případě dotazů, připomínek týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, žádostí o poskytnutí informací nebo likvidaci osobních údajů dle ZOOÚ lze kontaktovat pověřence Prales dětem pro ochranu osobních údajů na emailové adrese: info@pralesdetem.cz