Úplné znění stanov spolku prales dětem

 

Preambule

Spolek Prales dětem vznikl dne 4. června 2009 jako občanské sdružení s názvem Občanské sdružení prales dětem. S ohledem na zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění bylo toto občanské sdružení ze zákona transformováno na spolek dle uvedeného zákona.

 

 1.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

 1.  NÁZEV, SÍDLO, TRVÁNÍ SPOLKU, BARVY SPOLKU

1.1    Spolek PRALES DĚTEM je spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tento spolek je právnickou osobou a může zřizovat pobočné spolky, zakládat jiné právní subjekty, zejména vytvářet s jinými spolky svaz.

1.2    Spolek má název Spolek Prales dětem. V textu těchto Stanov je nadále užívána zkratka SPD.

1.3    Sídlem SPD jsou Hodějovice 393 01

1.4    SPD je založen na dobu neurčitou.

1.5    Barvami  SPD jsou zelená a bílá a černá.

 1.  ÚČEL SPOLKU

2.1    Účelem SPD je sdružování osob za účelem naplňování těchto hlavních – neziskových – činností:

 • Realizace projektu Green Life, který se zabývá zejména:
 • ochranou deštného pralesa v ekosystému Leuser – soukromá přírodní rezervace Green Life – a jejím rozšiřováním – provozem soukromé rezervace, její ostrahou a servisem,
 • činností protipytlácké hlídky Green Patrol v NP Gunung Leuser v přiděleném úseku od správy NPGL – Bohorok,
 • organizováním dobrovolnických táborů a aktivit v rezervaci Green Life,
 • vybudováním a následným provozem výchovně vzdělávacího centra Tygří dům u vesnice Batu Katak, včetně výchovy a vzdělávání domorodých dětí, mládeže, průvodců NP Gunung Leuser a turistů.
 • získávání sponzorských darů za účelem realizace projektu Green Life na Sumatře,
 • získávání finančních příspěvků – darů na záchranu deštného pralesa a ochranu zvířat, zejména dlouhodobými pronájmy pozemků v soukromé rezervaci Green Life na Sumatře,
 • obnova pozemků v ekosystému Leuser v Indonésii, ostrově Sumatra, a jejich navrácení původnímu využití, zejména prostřednictvím dlouhodobého pronájmu pozemků za účelem ochrany a obnovy deštného pralesa v ekosystému Leuser a vrácení pozemků zpět přírodě a jejich přirozené funkci, to vše ve prospěch budoucích generací,
 • organizování výchovně vzdělávací činnosti v České republice a Indonésii na téma ochrany světového přírodního dědictví pralesů a kriticky ohrožených druhů zvířat a vzdělávání dětí – zejména prostřednictvím přednášek a besed, včetně zajištění technických prostředků a dalších materiálů pro realizaci této činnosti, jako např. nákup audiovizuální techniky, zajištění materiálu k prezentaci (výroba naučných filmů, atp.),
 • podpora indonéské neziskové organizace Yayasan Hutan Untuk Anak včetně financování některých jejích aktivit a provozu organizace,
 • dobrovolnické aktivity v České republice a v Indonésii za účelem ochrany ekosystému NP Gunung Leuser, včetně financování těchto aktivit – např. úprava stezek, patrolování, provádění nátěrů, ostraha NP, údržba rezervace, znovu zalesňování, monitorování fauny a flory, sběr dat o pytláckých aktivitách, čištění hranic a označování hranic NP, environmentální asistence, podpora komunity místních obyvatel, atp., provozu a financování činnosti táborů, ve kterých dobrovolníci přebývají, atp.
 • podpora provozu a nákup vybavení proti-pytlácké hlídky Green Patrol v NP Gunung Leuser na Sumatře za účelem potlačení ilegálního obchodu se zvířaty, ochrany ohrožených i jiných druhů zvěře, rostlin, zabránění kácení lesů, zachování ekosystému, včetně spolupráce na ochraně a ostraze NP Gunung Leuser, zahrnující mimo jiné financování rangerů i místních obyvatel při pomoci s proti-pytláckou hlídkou, financování ubytování členů proti-pytláckých hlídek, stravování, dopravu těchto hlídek do a po NP, nákup mačet, batohů a dalšího potřebného vybavení, a realizaci a financování kampaně týkající se proti-pytláckých hlídek v blízkých vesnicích včetně výroby osvětových letáků,
 • výstavba a následná podpora výchovně vzdělávacího centra Tygří dům (a případně i dalšího podobného centra) na Sumatře v Indonésii, který se bude zabývat výchovou, vzděláváním a osvětou o ochraně deštných pralesů a ohrožených druhů zvířat, včetně pronájmu vhodného pozemku, zajištění a financování stavebního materiálu, prací, zajištění a financování provozu domu a osvětové a vzdělávací činnosti zde provozované včetně nákupu/výroby plakátů, učebnic, letáků, personálu, atp.
 • záchrana přírody vykupováním pozemků v České republice ve prospěch budoucích generací – především za účelem ochrany fauny a flory, nové výsadby, zamezení kácení lesů, omezení výstavby nových průmyslových center, atp.
 • natáčení vzdělávacích filmů a materiálů v České republice i ve světě za účelem výchovy, vzdělávání, osvěty a podpory projektu Green Life a šíření jeho základních myšlenek,
 • organizování charitativních akcí na podporu Spolku Prales dětem a projektu Green Life na Sumatře,

a těchto vedlejších činností:

 • vydávání časopisu Green Life v České republice,
 • výroba a prodej reklamních materiálů,
 • vydávání knih a vzdělávacích materiálů.

Případné příjmy z vedlejší činnosti budou používány výhradně za účelem naplnění hlavních činností SPD a jeho správě.

 1.  ČLENSTVÍ

 2.  NABÝVÁNÍ ČLENSTVÍ

3.1    Členem SPD se může stát každá fyzická či právnická osoba, která souhlasí s posláním a účelem SPD a chce se na jejich naplňování podílet.

3.2    O přijetí za člena rozhoduje výhradně Výbor SPD, a to na základě žádosti uchazeče o členství v SPD.

3.3    Přijetí do SPD (nabytí členství) i jeho další trvání může být vázáno na zaplacení členského příspěvku příp. splnění dalších podmínek. Výši a splatnost těchto členských příspěvku či podmínek pro přijetí za člena určuje Výbor SPD. Tyto podmínky nesmí mít diskriminační charakter.

3.4       Členství v SPD je pouze jednoho druhu, tj. základní, a nejsou s ním spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.

3.5       Výbor SPD může rozhodnout o udělení „statutu čestného člena“ osobě, která vykonává pro SPD mimořádně záslužnou činnost – např. veřejně známé osobnosti zajišťující medializaci SPD a jeho propagaci na veřejnosti, osobě věnující SPD vysoké finanční či materiální dary využitelné pro plnění cílů SPD, atp. O době, na kterou bude „statut čestného člena“ rozhoduje Výbor SPD. „Statut čestného člena“ není považován za členství ve smyslu ust. § 232 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. S tímto statutem nejsou spojena žádná práva a povinnosti dotčené osoby, zejména tedy právo hlasovací, právo účastnit se jednání orgánů SPD, atp.

 

 1.  ZÁNIK ČLENSTVÍ

4.1    Členství v SPD zaniká úmrtím člena, vystoupením, vyškrtnutím nebo vyloučením člena. Členství v SPD zanikne také v případě, pokud člen SPD nezaplatí členský příspěvek, je-li stanoven, ani v přiměřené lhůtě určené SPD ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn. V takovém případě zaniká členství automaticky k poslednímu dni stanovené lhůty pro zaplacení, aniž by o tom musel rozhodovat některý z orgánů SPD.

4.2    Člen ztrácí členství vyškrtnutím. Vyškrtnutí je v pravomoci Výboru SPD, který o něm rozhoduje v případě, že příslušný člen SPD více než 1 rok neplní své základní členské povinnosti. Vyškrtnutý člen SPD může požádat o přezkoumání rozhodnutí Výboru SPD Shromážděním členů SPD, a to do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě.

4.3    Člen ztrácí členství vyloučením z rozhodnutí Shromáždění členů SPD, zejména způsobí-li svým jednáním újmu na dobrém jménu SPD, jedná-li proti jeho zájmům a účelu SPD nebo při opakovaném hrubém porušování Stanov SPD nebo zákona.

 1.  PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

5.1    Členové SPD mají práva a povinnosti dané těmito Stanovami, vnitřními předpisy SPD přijatými Shromážděním členů SPD, popř. rozhodnutím Výboru SPD a zákonem.

5.2    Každý člen SPD je povinen plnit svoje poplatkové povinnosti ve výši a v termínech stanovenými orgány SPD. Je povinen podrobit se pravomocným rozhodnutím orgánů SPD, dodržovat stanovená pravidla a svým jednáním nepoškozovat SPD jako takové ani jeho dobré jméno, ani omezovat práva ostatních členů SPD.

5.3    SPD vede seznam členů, který je v části – jméno a příjmení – zveřejňován na internetových stránkách SPD. Zápisy a výmazy údajů v seznamu členů týkající se osobních údajů členů se provádí na základě oznámení dotčeného člena – např. o změně jména, atp. Ostatní zápisy a výmazy členů jako takových se provádí na základě rozhodnutí příslušného orgánu SPD o přijetí za člena, vyškrtnutí člena, vyloučení, atp. či na základě jiné právní skutečnosti (úmrtí, uplynutí doby pro zaplacení členského poplatku).

III.    Organizace spolku

 1.  ORGÁNY SPD

6.1    Orgány SPD jsou:

 • Shromáždění členů SPD (členská schůze)
 • Výbor SPD
 • Mluvčí SPD
 • Pokladník
 • Fundraiser
 • Koordinátoři
 1.  SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ

7.1    Shromáždění členů SPD je nejvyšším orgánem SPD. Shromáždění členů zejména:

 • Rozhoduje o hlavní a vedlejší činnosti SPD a jejich změně,
 • Rozhoduje  o změnách a doplnění Stanov,
 • Volí a odvolává členy Výboru SPD,
 • Schvaluje roční zprávu o hospodaření SPD a výsledek hospodaření,
 • Schvaluje rozpočet SPD,
 • Rozhoduje o vyloučení člena z SPD,
 • Schvaluje základní koncept dispozice s majetkem SPD,
 • Rozhoduje o zrušení SPD s likvidací nebo jeho přeměně.

Shromáždění členů má právo si vyhradit nezastupitelné rozhodování i v dalších věcech týkajících se SPD, nestanoví-li zákon jinak.

7.2    Právo zúčastnit se Shromáždění členů SPD má každý řádný člen SPD. Právo podílet se na rozhodování má každý člen po dovršení věku 18 let.

7.3    Zasedání Shromáždění členů SPD svolává Výbor SPD nejméně jedenkrát za rok. Dále je Výbor SPD povinen svolat Shromáždění členů SPD, pokud o to požádá nejméně jedna pětina členů SPD. Pozvánka na zasedání Shromáždění členů SPD musí být členům SPD odeslána nejpozději  14 dnů před termínem zasedání Shromáždění členů. Pozvánku je možné zaslat i na email sdělený členem SPD.

7.4    Shromáždění členů SPD rozhoduje hlasováním. Volba Výboru SPD je prováděna tajným hlasováním – hlasovacími lístky, nedohodne-li se Shromáždění členů SPD jinak. V ostatních věcech rozhoduje Shromáždění členů SPD veřejným hlasováním – aklamací. Do Výboru SPD mohou být voleni pouze členové SPD starší 18 let.

7.5    Shromáždění členů SPD je schopno usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. K platnosti rozhodnutí Shromáždění členů SPD o ukončení činnosti SPD a zrušení spolku je potřeba tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných členů s hlasovacím právem za podmínky přítomnosti nejméně tří čtvrtin členů s hlasovacím právem.

7.6    Není-li na řádně svolaném Shromáždění členů SPD přítomno potřebné množství členů, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat náhradní Shromáždění členů SPD, které se může konat nejdříve po uplynutí 30 minut  od původního termínu Shromáždění členů SPD. Náhradní zasedání Shromáždění členů se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání Shromáždění členů SPD předtím svoláno. Usnesení může Shromáždění členů na náhradním zasedání přijmout za účasti libovolného počtu členů.

7.7    Zasedání Shromáždění členů SPD řídí zvolený předseda zasedání. Shromáždění členů může zvolit i jiné funkcionáře zasedání jako např. ověřovatele zápisu, sčitatele, atp. Z jednání se pořizuje písemný zápis.

 1.  VÝBOR SPD

8.1    Výbor SPD je výkonným statutárním a rozhodovacím orgánem SPD, tvořeným 4 členy, volenými Shromážděním členů SPD. Výbor volí ze svých členů předsedu Výboru SPD a místopředsedu. SPD zastupuje samostatně předseda a místopředseda Výboru SPD, jinak vždy dva členové Výboru SPD.  Výbor SPD je volen na období 6 let. Opakovaná volba je možná. Výbor rozhoduje o všech věcech týkajících se SPD s výjimkou těch, které  jsou stanovami vyhrazeny k rozhodování Shromáždění členů SPD nebo těch, které si shromáždění členové ve svých usneseních k rozhodování vyhradí.

8.2    Výbor SPD je usnášeníschopný za předpokladu, že je přítomna nadpoloviční většina členů Výboru SPD a rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Výboru SPD. Při jednání, resp. hlasování výboru je možné použít formy per rollam nebo technických prostředků umožňujících ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo.

8.3    Předseda SPD

 • Svolává a řídí jednání Výboru SPD,
 • Řídí a kontroluje činnost pracovníků SPD,
 • Má dispoziční právo k účtům SPD.

8.4       Prvními členy Výboru SPD byli:

Milan Jeglík, Bc. Zuzana Koloušková, Ing. Vladimíra Koloušková.

8.5   Shromáždění členů SPD může volit náhradníky Výboru SPD (a to i více v pořadí) pro případ, že některý člen Výboru SPD, nebo několik z nich, přestane být způsobilým k výkonu dané funkce, nebo ji nemůže z jiných důvodů dále vykonávat.

 1.  DALŠÍ ORGÁNY SPD

9.1   Dalšími orgány SPD jsou Mluvčí SPD, Pokladník, Fundraiser a Koordinátoři, konkrétně koordinátor společenských akcí a benefičních akcí na podporu projektu Green Life, koordinátor dobrovolnických aktivit v ČR i na Sumatře, koordinátor pro styk s veřejností a získávání podpory kampaně Zachraň prales, koordinátor kampaně Zachraň prales, koordinátor environmentálních programů, koordinátor pro zahraniční styk, koordinátor podpory provozu soukromé rezervace Green Life, koordinátor podpory vzdělávání – Tygří dům, koordinátor podpory proti-pytlácké hlídky. O obsazení těchto orgánů rozhoduje Výbor SPD. Do uvedených orgánů mohou být voleni pouze členové SPD starší 18 let s tím, že členství ve Výboru SPD není na překážku výkonu funkce uvedených dalších orgánů. Výbor SPD je oprávněn rozšířit či zúžit svým rozhodnutím počet koordinátorů a náplň jejich činnosti.

9.2    Mluvčí SPD zejména:

 • zajišťuje ve spolupráci s koordinátorem pro styk s veřejností komunikaci s veřejností,
 • prezentuje stanoviska SPD, vydává tisková prohlášení pro média, informuje o zásadní činnosti a projektech SPD,
 • vystupuje v hromadných sdělovacích prostředcích,
 • působí jako dopisovatel.

Pokladník SPD zejména:

 • provádí pokladní operace,
 • kontroluje pravost a platnost přijímaných peněz,
 • kontroluje účelnost vynaložených nákladů SPD,
 • kontroluje stav účtů SPD a provedené transakce,
 • informuje Shromáždění členů SPD a Výbor SPD o finanční situaci SPD.

Fundraiser zejména:

 • vyhledává finanční zdroje,
 • zajišťuje spolkový fundraising,
 • vytváří projektové žádosti a další dokumentaci za účelem fundraisingu,
 • zpracovává související administrativní agendu.

Koordinátoři

 • provádí činnost uvedenou v názvu jednotlivých pozic a činnost související, popř. určenou Výborem SPD.

 

 1. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

10.1 SPD hospodaří jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou dle svého  rozpočtu a s odpovědností za svoje závazky. SPD samostatně vyřizuje daňové a poplatkové povinnosti.

10.2   Obchodním a účetním rokem je kalendářní rok.

10.3   SPD a jeho činnost je do značné míry odvislá od příspěvků a darů od veřejnosti. Tyto příspěvky a dary jsou využívány výlučně k naplňování cílů SPD a zajištění jeho provozu.

V Brně dne 10.6.2014

Milan Jeglík, předseda Výboru SPD